Gezondheid en zorg arbeidsmigranten

 1. Meest relevante punten
 • Begin 2022 zijn er ruim 370.000 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa in Nederland. Door de oorlog in Oekraïne worden op korte termijn veel meer arbeidsmigranten verwacht.
 • Arbeidsmigranten die laaggeschoold werk doen, werken vaak onder omstandigheden die worden omschreven als 3D: dirty, dangerous en degrading. Ook hun woonomstandigheden laten vaak te wensen over.
 • De gezondheid van arbeidsmigranten is, als zij net naar Nederland komen, relatief goed. Zij lopen echter verschillende gezondheidsrisico’s en preventie is nodig.
 • Arbeidsmigranten die via een uitzendbureau werken, zijn hiervoor afhankelijk van dit uitzendbureau, die veelal het inschrijven bij de zorgverzekering voor hun rekening nemen. Doordat het hebben van een zorgverzekering gekoppeld is aan werk, raken arbeidsmigranten ook hun zorgverzekering kwijt als zij hun baan verliezen.
 • Arbeidsmigranten die langer dan 4 maanden in Nederland werken, dienen zich in te schrijven in het Basisregistratie Personen (BRP) om aanspraak te kunnen maken op sociale voorzieningen.
 • Vrijwel nooit hebben arbeidsmigranten toegang tot een bedrijfsarts omdat zij via een uitzendbureau werken en bovendien zijn de (kleine) bedrijven waar zij werken vaak niet aangesloten bij een bedrijfsgeneeskundige dienst. Controle op de werkomstandigheden in relatie tot gezondheid ontbreekt daardoor vaak.
 • Er verblijven naar schatting zo’n 620.000 arbeidsmigranten in Nederland (CBS 2020), waarvan zo’n 370.000 uit Midden- en Oost-Europa. Dit aantal is exclusief seizoenarbeiders die korter dan 4 maanden in Nederland zijn en niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Basisregister Persoonsgegevens. De meeste van hen komen uit Polen (73%). De andere nationaliteiten zijn Roemeens (8%), Hongaars (4%), Bulgaars (3%) en Litouws (2%). In totaal was 45% ouder dan 30 jaar, zo’n twee derde van de groep is man en een derde vrouw.
 • Van deze groep werken 183.000 arbeidsmigranten als uitzendkracht (49%).
 • Ruim 44% van de arbeidsmigranten wordt bemiddeld naar de logistiek, gevolgd door tuinbouw (19%) en voedingsindustrie (13%). In de landbouw betreft het met name seizoenmigratie, maar in de andere sectoren is de behoefte aan arbeidskrachten vrij continu. Arbeidsmigranten leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. In 2016 droegen arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa ongeveer 11 miljard euro bij aan het nationaal inkomen (op een totaal van ruim 700 miljard).
 • Gezien de krimpende beroepsbevolking is het waarschijnlijk dat de behoefte aan arbeidsmigranten blijft bestaan of zelfs toeneemt. Of het aantrekkelijk blijft voor arbeidsmigranten uit de MOE-landen (Midden- en Oost-Europa) om hier te komen werken is de vraag, aangezien de welvaart en de vergrijzing in land van herkomst toenemen waardoor daar meer werkkansen ontstaan.
 • Er is een aantal regio’s in het land waar meer arbeidsmigranten wonen, te weten regio Haaglanden, Helmond-de Peel, Midden- en West-Brabant, Noord-Limburg en Noordwest Veluwe. Verder is bekend dat veel arbeidsmigranten zich vestigen in de regio Delft en Westland.

Wanneer arbeidsmigranten in Nederland aankomen, ervaren de meesten van hen (75%) hun gezondheid als goed. De arbeids- en werkomstandigheden hebben echter negatieve impact op de gezondheid van deze werknemers.

De arbeidsomstandigheden, zoals lange werkdagen, een slecht werkklimaat en fysiek zwaar werk, zorgen voor grote fysieke gezondheidsrisico’s. De werk- en woonomstandigheden van arbeidsmigranten hebben ook impact op de mentale gezondheid. De onzekerheid over wanneer, waar en hoe lang te werken bijvoorbeeld, geeft stress. De lange werkdagen en de hoge werkdruk putten mensen uit. Veel mensen weten niet wat hun rechten zijn en waar ze ondersteuning kunnen krijgen. Professionals zien veel stress, psychische klachten, depressie en mensen die overspannen zijn. Door de lange werkdagen is er weinig ruimte voor sociaal contact en ontspanning. De arbeids- en woonomstandigheden hebben ook impact op de leefstijl. Door de lange werkdagen is er bijvoorbeeld weinig tijd om te bewegen of om gezonde boodschappen te doen. Ook het hebben van een laag inkomen heeft invloed. Veel arbeidsmigranten leven rond het bestaansminimum, en gezonde voeding is duur.

Ondanks dat er weinig harde cijfers zijn, zijn er wel signalen dat het middelengebruik (roken, alcohol en drugs) onder deze groep relatief hoog is. Hetzelfde geldt voor signalen over huiselijk geweld.

Professionals van welzijns- en zelforganisaties signaleren dat ouders veel opvoedvragen hebben, en dat er regelmatig sprake is van spanningen binnen gezinnen en problemen rond de opvoeding. Ouders maken zich zorgen om hun kinderen. Ze weten niet waar ze terecht kunnen voor hulp, of voelen zich niet goed geholpen. Wanneer de ouder(s) heen en weer pendelen betekent dat ook voor kinderen dat zij afwisselend in Nederland en in het thuisland zijn. Dit heeft gevolgen voor het onderwijs en hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook blijft er door de lange werkdagen en de hoge werkdruk soms weinig tijd en aandacht over voor de kinderen.

Ook corona heeft uiteraard impact op de gezondheid. Door de coronacrisis zijn de soms erbarmelijke werk- en woonomstandigheden onder een vergrootglas gelegd. Corona heeft voor extra onzekerheid gezorgd. De risicofactoren door corona blijken uit meerdere rapporten. Veel mensen verloren hun werk, raakten dakloos en hun plannen over de toekomst vielen in duigen.

Er zijn verschillende (ervaren) drempels die er voor zorgen dat arbeidsmigranten niet de eerstelijns­zorg gebruiken die zij nodig hebben. De eerste drempel tot zorg is dat arbeids­migranten zich niet altijd durven, kunnen of willen ziekmelden. Zij kunnen bijvoorbeeld simpelweg het inkomen niet missen of worden door hun werkgever onder druk gezet om aan het werk te blijven of zijn bang te worden ontslagen bij ziekmelding. Regelmatig zijn zij niet ingeschreven bij een huisarts. Vrijwel nooit hebben arbeidsmigranten toegang tot een bedrijfsarts omdat zij via een uitzendbureau werken en bovendien zijn de (kleine) bedrijven waar zij werken vaak niet aangesloten bij een bedrijfsgeneeskundige dienst. Controle op de werkomstandigheden ontbreekt daardoor vaak.

Informatievoorziening is bepalend of mensen de weg weten hoe en waar zij hulp kunnen krijgen bij hun gezondheidsproblemen. Juist de arbeidsmigranten die de Nederlandse of Engelse taal niet beheersen en laaggeschoold werk doen, hebben vaak geen informatie ontvangen over de gezondheidszorg en weten ook niet waar zij deze informatie kunnen vinden. Social media en online fora zijn een belangrijke bron waar informatie wordt gezocht, maar informatie die hier wordt gedeeld, blijkt niet altijd juist.

Taal wordt genoemd als belangrijkste barrière, voor zowel het vinden van informatie als voor het krijgen van toegang tot zorg. Voor veel arbeidsmigranten is informatie over de zorg in eigen taal dan ook heel belangrijk. En ook voor (zorg)professionals is taal het grootste knelpunt. Er wordt lang niet altijd met formele tolken gewerkt en dat brengt de kwaliteit van zorg in gevaar.

Veel arbeidsmigranten zijn niet vertrouwd met het Nederlandse zorgsysteem. Het systeem in land van herkomst werkt vaak anders en in combinatie met de taalproblemen, leidt dit regelmatig tot miscommunicatie en het gevoel dat men niet serieus genomen wordt. 37% Van de arbeidsmigranten heeft weinig vertrouwen in de Nederlandse zorgprofessionals. Dit heeft tot gevolg dat mensen soms bijvoorbeeld wachten met hulp zoeken voor hun gezondheids­problemen, totdat zij terecht kunnen bij een arts in het land van herkomst.

Naast een taalbarrière en gebrek aan vertrouwen, heeft een deel van de arbeidsmigranten onvoldoende gezondheidsvaardigheden om zelfstandig de weg te vinden in de Nederlandse zorg. Dat betekent dat zij onvoldoende in staat zijn om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van gezondheid gerelateerde beslissingen.

Ook voor arbeidsmigranten is het hebben van een zorgverzekering een vereiste. Arbeidsmigranten die via een uitzendbureau werken, zijn hiervoor afhankelijk van dit uitzendbureau, die veelal het inschrijven bij de zorgverzekering voor hun rekening nemen. Doordat het hebben van een zorgverzekering gekoppeld is aan werk, raken arbeidsmigranten ook hun zorgverzekering kwijt als zij hun baan verliezen. Regelmatig gaat het om een combinatie met dakloosheid.

Lang niet alle arbeidsmigranten hebben toegang tot huisartsenzorg. Zowel het inschrijven bij de huisartsenpraktijk als het zorggebruik bij de huisarts lijken problematisch. Uit onderzoek blijkt dat 33% van de arbeidsmigranten niet ingeschreven staat bij een huisarts. Het is aannemelijk dat er in werkelijkheid nog minder arbeidsmigranten bij een huisarts ingeschreven zijn. Ook ervaren arbeidsmigranten verschillende drempels tot huisartsenzorg. Zo wonen zij bijvoorbeeld vaak op een woonlocatie, ver weg van een huisartsenpraktijk en hebben zij geen eigen vervoer om er te komen. Ook de lange werkdagen, onbekendheid met de huisartsenzorg en de taal worden genoemd als barrières om de zorg van de huisarts in te schakelen.

Vanwege deze belemmeringen stellen arbeidsmigranten het bezoek aan de huisarts uit tot het echt niet meer gaat, of totdat ze in hun eigen land een arts kunnen bezoeken. Daardoor blijven mensen vaak lang lopen met klachten, die daardoor kunnen verergeren. Huisartsen zien dan bijvoorbeeld nare infecties, die voorkomen hadden kunnen worden.

Wat kun je als huisarts doen om arbeidsmigranten passende zorg te bieden?

 • Maak gebruik van de Checklist kennismakingsgesprek nieuwe migranten patiënten in de huisartsenpraktijk
 • Geef uitleg over de rol van de huisarts in het Nederlandse zorgsysteem en vraag naar de verschillen met zorg in land van herkomst. Zie 7. Voorlichtingsmateriaal.
 • Ben je bewust van de mogelijke slechte arbeids- en woonomstandigheden en vraag hier actief naar.
 • Realiseer je dat een arbeidsmigrant bij ontslag ook zijn zorgverzekering kwijt raakt. Maak gebruik van de CAK subsidieregeling ‘medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden’ (SOV), als iemand onverzekerd blijkt. Zie www.hetcak.nl/regelingen/regeling-onverzekerden voor meer informatie.
 • Ben je bewust van de hogere risico’s op overbelasting van het bewegingsapparaat, door repetitieve handelingen en extreme klimaatomstandigheden (kou in koelcellen of hitte in kassen) en geef voorlichting over hoe dit te voorkomen.
 • Ben je bewust van de hogere risico’s op chronische stress door financiële onzekerheden, slechte woon- en werkomstandigheden of zorgen om kinderen en verwijs waar nodig door naar het sociaal wijkteam en preventieve interventies.
 • Werk met een tolk, om de taalbarrière te overbruggen. Zie www.huisarts-migrant.nl/taalbarriere-inzet-tolk
 • Een deel van de arbeidsmigranten is laaggeschoold en/of laaggeletterd. Spreek in eenvoudig Nederlands en ondersteun het consult met beeldmateriaal, zoals bijvoorbeeld begrijpjelichaam.nl
 • Maak gebruik van informatiemateriaal in andere talen. Zie 7. Voorlichtingsmateriaal

Er zijn verschillende initiatieven om huisartsenzorg anders te organiseren. Deze kunnen een inspiratie vormen voor andere gemeenten of regio’s waar de toegang tot zorg een probleem is. Zo is er een aparte huisartsenpraktijk voor arbeidsmigranten geopend in Limburg, en loopt er een pilot met online huisartsenzorg voor arbeidsmigranten. Ook zijn er werkgevers en gemeenten die de handen ineenslaan om huisartsenzorg te organiseren op de werkvloer of worden er afspraken gemaakt dat een huisarts spreekuur houdt op een woonlocatie.

Praktijk Healthcare for Internationals Limburg in Venlo

In de zomer van 2021 is in Venlo een huisartsenpraktijk speciaal voor arbeidsmigranten geopend,  Healthcare for Internationals Venlo. In Limburg zitten huisartsenpraktijken erg vol (net als elders in het land) en huisartsen zien geen mogelijkheid om arbeidsmigranten de juiste hulp te bieden vanwege de extra investering in tijd en in tolken. Om de reguliere huisartsenzorg te ontzien, is deze praktijk  voor patiënten uit Midden- en Oost-Europa geopend, die nog niet elders ingeschreven staan. Naast de huisarts werken in de praktijk medewerkers afkomstig uit Midden- en Oost-Europa die daar vaak ook medisch geschoold zijn, zoals een doktersassistente en een psycholoog. De praktijk is bewust gevestigd in een vleugel van het ziekenhuis in Venlo en ook kiezen de medewerkers ervoor om witte jassen te dragen, net zoals artsen in MOE-landen dat doen. Bij ieder consult benadrukt de huisarts het beroepsgeheim. Doordat medewerkers meerdere talen spreken, is het in deze praktijk ook niet nodig dat iemand van het bedrijf meekomt, waardoor er meer privacy is. Deze praktijk kiest er juist bewust voor om zo min mogelijk online zorg te bieden, zodat een vertrouwensrelatie kan worden opgebouwd en het laagdrempeliger wordt om een volgende keer terug te komen.

De praktijk benadert werkgevers, waaronder HR afdelingen van grote bedrijven, actief. Voor werkgevers is het interessant, omdat hun werknemers direct kunnen worden ingeschreven en het dus laagdrempeliger is om te komen. Dat is goed voor het ziekteverzuim. Bij een nieuwe groep werknemers wordt informatie over de praktijk toegevoegd aan het welkompakket van de gemeente of de werkgever.

Meer informatie, zie www.h4ilimburg.nl

Hybride huisartsenzorg

In West-Brabant zijn Arene en Healthcare for internationals in het najaar van 2021 gestart met een pilot ‘Hybride Zorg’. Met verzekeraar HollandZorg hebben zij een aantal grote werkgevers in de regio bereid gevonden om deel te nemen in het pilotproject.

Aanleiding voor de pilot was het grote aantal arbeidsmigranten in Nederland zonder huisarts en daardoor ook zonder medisch dossier. Grote uitzendbureaus merken dat hun werknemers zich niet bij huisartsen kunnen inschrijven en bij zorgvragen vaak niet bij huisartsen terecht kunnen. Digitale zorg biedt de mogelijkheid om zorg op afstand te leveren én om zorgaanbod in eigen taal te bieden.

Hybride zorg is huisartsenzorg die digitaal (online) wordt verleend, waar dat kan, in combinatie met zorg in een fysieke praktijk, waar dat nodig is. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan voorlichting en informatievoorziening. Tijdens deze pilot wijzen de betrokken werkgevers hun buitenlandse werknemers voor zorg naar de ‘hybride’ praktijk.

Meer informatie, zie www.arene.nl

 • Meer informatie over medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden staat op de website van het CAK. Zie www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/regeling-onverzekerden
 • Meer informatie over het inschakelen van een tolk staat op www.huisarts-migrant.nl/taalbarriere-inzet-tolk/
 • Bergsma Z & Dozeman E. (2021). ‘Onderzoek naar arbeidsmigranten en de gezondheidszorg’. Wise up Consultancy en Healthcare for internationals (H4i)
 • Cremers J. (2021). Hoe denken arbeidsmigranten over gezondheid en zorg in Nederland? De resultaten van het 2e arbeidsmigrantenpanel. Kenniscentrum Arbeidsmigranten
 • Goorts I & Smal E. (2022). Gezondheid en zorg voor arbeidsmigranten. Een verkennend onderzoek naar gezondheid en welzijn van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa in Nederland en hun zorggebruik. Utrecht: Pharos
 • Straaten B van e.a. (2021). Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten in kwetsbare posities Wat weten we uit eerder onderzoek en registraties? Tussenrapportage, juli 2021, IVO

Arbeidsmigrant, laaggeschoold werk. Midden en Oost Europa, gezondheid, taal, arbeidsomstandigheden, woonomstandigheden