Over ons privacybeleid leest u hier.

Algemeen

Huisarts-migrant is een website die zich richt op medische professionals. Huisarts-migrant is redactioneel onafhankelijk en is bedoeld als informatiebron voor de medische beroepsgroep. Deze website heeft geen financiële belangen in, of anderszins banden met, de farmaceutische industrie.

Voorwaarden –toepasselijkheid

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.huisarts-migrant.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Inhoud

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

De teksten en adviezen op de website Huisarts-migrant zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld door deskundige auteurs onder auspiciën van een deskundige redactie bestaande uit ervaren huisartsen. De auteurs, redactie en Pharos, LHV of NHG kunnen echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Zij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. De eigen professionele verantwoordelijkheid van de behandelend arts die deze website raadpleegt vereist dat hij/zij de geboden informatie controleert op juistheid en volledigheid en steeds actief toetst aan de dan binnen de beroepsgroep geldende richtlijnen, standaarden, consensusafspraken. De website geeft geen individueel medisch advies aan patiënten.

Informatie gebruiker

De auteurs, redactie en Pharos, LHV of NHG behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo`s).

Geen enkel op deze website gepubliceerde tekst mag zonder toestemming van de redactie van de website huisarts-migrant gebruikt worden en/of gepubliceerd worden door anderen. Op alle teksten berust copyright.

Privacy

Huisarts-migrant respecteert de privacy van de gebruikers en gaat met de verzamelde persoonlijke gegevens zorgvuldig en veilig om. Deze persoonlijke gegevens zullen niet ter beschikking worden gesteld aan derden en niet verkocht, geschonken of anders overgedragen aan derden.

Huisarts-migrant gebruikt de persoonlijke gegevens uitsluitend om de eigen dienstverlening aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.

Hyperlinks

De op Huisarts-migrant opgenomen hyperlinks en verwijzingen naar andere websites, die niet eigendom zijn van Huisarts-migrant, zijn opgenomen ter informatie. Huisarts-migrant geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites. Het gebruik van de links of websites is voor eigen risico.

Wijziging

Huisarts-migrant behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, ten alle tijden te wijzigen zonder hiervan nadere  aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.