Zorgverleners zijn het er over eens dat in bepaalde situaties een professionele tolk noodzakelijk is. Dit is in de kwaliteitsnorm tolken onder woorden gebracht. Aan deze norm werkten diverse zorgpartijen, patiënten- en cliëntenorganisaties mee. Deze organisaties zetten zich de komende tijd in voor de implementatie van deze kwaliteitsnorm onder de beroepsbeoefenaars en patiënten. Het Nivel is gevraagd een offerte uit te brengen om te onderzoeken in welke situaties het noodzakelijk is om professionele tolken bij zorg aan anderstaligen in te zetten en wat de gevolgen zijn als er geen tolk wordt ingezet.

Kwaliteitsnorm tolkgebruik