Meer dan tien procent van de Nederlandse bevolking is laaggeletterd. Laaggeletterden en veel migranten hebben moeite met een juist gebruik van geneesmiddelen. Apothekers gaan deze patiënten daarbij extra ondersteunen. De KNMP en Pharos tekenen vandaag bij VWS een convenant om informatie over het geneesmiddelengebruik begrijpelijk te maken voor laaggeletterde patiënten van de apotheek.

Therapietrouw met geneesmiddelen

Naar schatting 30-40% van de Nederlandse bevolking neemt de voorgeschreven geneesmiddelen niet of niet goed in. Problemen met de therapietrouw komen in alle lagen van de bevolking voor, maar laaggeletterden en mensen met beperkte beheersing van het Nederlands zijn bijzonder kwetsbare groepen. Die patiënten begrijpen de mondelinge en schriftelijke informatie vaak niet, die zij in de apotheek bij hun geneesmiddel ontvangen. Laaggeletterden weten vaak niet waarom zij een geneesmiddel moeten innemen, wat het effect van het geneesmiddel is of wat de eventuele bijwerkingen zijn. Ook hebben deze patiënten grote moeite met het correct innemen van geneesmiddelen, met veranderingen van vorm of kleur van geneesmiddelen, met het juiste tijdstip van inname en met (veranderingen in) de dosering.

KNMP-voorzitter apotheker Rik van der Meer maakt zich daarover grote zorgen. “Zonder extra zorg hebben deze patiënten het heel moeilijk. De apotheek is laagdrempelig. Daar komen laaggeletterden vaak het eerst naar toe met vragen over hun gezondheid. We gaan het apotheekpersoneel helpen om laaggeletterde patiënten de juiste zorg te bieden.“

Effectieve communicatie in de apotheek

In samenwerking met Pharos, Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, zal de KNMP de komende jaren (2014-2018) farmaceutische richtlijnen aanpassen en praktische instrumenten ontwikkelen, zodat apothekers en het apotheekpersoneel effectiever met deze groepen kunnen communiceren. Apotheken zullen praktische checklists ontvangen om laaggeletterden te herkennen en op maat te communiceren. Met als doel om laaggeletterde patiënten te helpen de voorgeschreven geneesmiddelen op de juiste wijze te gebruiken.

Apothekers steunen VWS in versterken gezondheidsvaardigheden

Minister Schippers wil de gezondheidsvaardigheden van burgers versterken en de zorgkosten beheersbaar houden. Apothekers steunden de minister daar al bij, maar doen nu een extra inspanning door in de apotheek speciaal te letten op de therapietrouw van laaggeletterden. Goed geneesmiddelengebruik helpt patiënten om langer zelfstandig, in de thuissituatie te functioneren. Verkeerd geneesmiddelengebruik kan leiden tot onnodige ziekenhuisopnames. Dat is in de eerste plaats nadelig voor de patiënt in kwestie, maar het leidt ook tot een vermijdbare stijging van de zorgkosten.

www.knmp.nl