1.  De meest relevante punten

 • De tekst is een aanvulling op de NHG-Standaard MO2 versie 2.4 ‘Anticonceptie’ (2020).(1)
 • Kennis over seksualiteit en anticonceptie onder patiënten met een migratie achtergrond is veelal beperkt en regelmatig niet helemaal juist.
 • Vrouwen met een migratie achtergrond maken minder gebruik van anticonceptie dan vrouwen zonder migratieachtergrond en maken relatief meer gebruiksfouten.(2)
 • Hierdoor zijn er meer ongeplande (soms ongewenste) zwangerschappen.
 • Vrouwen met een migratieachtergrond ondergaan dan ook vaker een abortus provocatus.
 • In sommige culturen spelen het maagdelijkheids- en vruchtbaarheidsideaal een belangrijke rol waardoor het gebruiken van of praten over anticonceptie minder geaccepteerd wordt.(3,4)
 • Soms is het gemakkelijker om een gesprek over anticonceptie te starten door te praten over iemands kinderwens. Daarbij kan praten over goed ouderschap een nuttige ingang zijn om gezinsplanning en -timing aan te kaarten. De kraamperiode vormt ook een goede ingang tot het (opnieuw) bespreekbaar maken van passende anticonceptie.

Gebruik van anticonceptiva

 • Vrouwen met een migratie achtergrond gebruiken qua anticonceptie het vaakst de orale anticonceptie pil, gevolgd door het IUD – bij vrouwen met een Islamitische achtergrond met name het koperspiraal. Condooms en sterilisatie zijn minder populair.(1)
 • Andere vormen van anticonceptie, zoals de anticonceptiering of vrouwencondoom, worden veel minder vaak gebruikt, maar kunnen wel beter aansluiten bij hun situatie en wensen.(5)
 • Bij vrouwen met een Islamitische achtergrond wordt anticonceptie meer geaccepteerd voor spreiding van de zwangerschappen dan voor het beperken van het aantal zwangerschappen.(4)
 • Ongehuwde moslimvrouwen en Eritrese vrouwen maken minder gebruik van anticonceptie wegens het ‘maagdelijkheidsideaal’: zij hebben vaak geen volledige vaginale geslachtsgemeenschap voor het huwelijk.(2,4,6) Soms is er echter wel oppervlakkig seksueel contact, waarbij niet altijd beseft wordt dat vrouwen ook hiermee risico lopen op zwangerschap.
 • Uit angst voor sociale controle durven ongehuwde meiden en jongens soms geen dokter te raadplegen of anticonceptie te regelen.(2)
 • Gehuwde vrouwen met een Islamitische achtergrond kunnen een barrière in het gebruik van anticonceptie ervaren wegens het vruchtbaarheidsideaal.(3)
 • Jongeren met een Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond blijken minder goed geïnformeerd over seksualiteit en anticonceptie dan hun leeftijdsgenoten zonder migratieachtergrond. Onderling wordt er wel over gepraat en het vrouwennetwerk speelt een grote rol in het doorgeven van informatie, die overigens niet altijd juist hoeft te zijn.(5)
 • Vrouwen met een migratieachtergrond gebruiken minder vaak en minder goed anticonceptie ten gevolge van:(2,6–8)
  • Gebrek aan kennis.
  • Beperkte toegang tot anticonceptie door dit gebrek aan kennis en door schaamte.
  • Misvattingen en mispercepties.
  • Weerstand bij jongens tegen condooms.
  • Lage weerbaarheid van meiden.
  • Ambivalentie ten opzichte van het gebruik (wens tot spreiding van geboorten versus het vruchtbaarheidsideaal).
  • Wantrouwen ten opzichte van anticonceptiva:(5)
   • veel bijwerkingen worden (onterecht) aan de pil toegeschreven, zoals hoofdpijn, nervositeit, hartkloppingen, buikpijn, lage bloeddruk, haaruitval en gewichtstoename. Dit is overigens bij vrouwen van autochtone afkomst ook wijdverbreid;
   • angst voor onvruchtbaarheid na gebruik van anticonceptiva;
   • angst voor ontstekingen bij het spiraaltje.
   • Vaak voorkomende fouten in het gebruik van orale anticonceptiva:(9)
    • een te lange stopweek, omdat men wacht met het beginnen met een nieuwe strip tot de menstruatie volledig is afgelopen;
    • de pil alleen innemen als men geslachtsgemeenschap heeft;
    • vergeten van de pil;
    • geen extra anticonceptie regelen in geval van diarree, overgeven of bij gebruik van antibiotica;
    • een pilpauze nemen om te kijken of men nog wel menstrueert, zonder alternatieve anticonceptie te gebruiken;
    • postpartum: geen anticonceptie gebruiken zolang men nog niet heeft gemenstrueerd of zolang men borstvoeding geeft.

Ongewenste zwangerschappen en abortus

 • Er zijn relatief veel ongewenste zwangerschappen onder vrouwen met een migratieachtergrond.(7,10)
 • Bij gehuwde moslimvrouwen wordt de zwangerschap veelal uitgedragen.
 • Voor ongehuwde meiden met een Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond – veelal tieners – is een zwangerschap meestal problematisch, zowel sociaal (schande door verlies van maagdelijkheid voor het huwelijk, geen huisvesting en school niet kunnen afmaken) als medisch (prematuriteit, dysmaturiteit en verhoogde perinatale sterfte). Abortus provocatus is in de Turkse en Marokkaanse gemeenschap niet verboden, maar er bestaat wel een taboe op waardoor vrouwen hier niet gauw voor kiezen en hier niet gemakkelijk over kunnen praten.(11)
 • Onder vrouwen met een migratieachtergrond liggen de abortuscijfers hoger dan onder Nederlandse vrouwen zonder migratieachtergrond.(7,10) De cijfers zijn het hoogst onder vrouwen met een Afrikaanse, Surinaamse, Antilliaanse en Zuid- en Midden-Amerikaanse migratieachtergrond, maar ook vrouwen met een Turkse en Marokkaanse migratieachtergrond ondergaan vaker een abortus dan autochtone vrouwen.
 • Onder de vrouwen die een abortus ondergaan, zijn relatief veel vluchtelingen en vrouwen die ongedocumenteerd in Nederland zijn.(7,10) Naast de eerder genoemde problemen met anticonceptie, spelen ook de ontoegankelijkheid van de hulpverlening, en hiermee anticonceptie, alsmede financiële barrières een rol. Onbekendheid met de geheimhoudingsplicht van de arts kan ook een rol spelen. Het onzekere bestaan en een onzekere toekomst kunnen ertoe bijdragen dat deze groep vrouwen relatief vaak kiest voor een abortus.

Rol van de huisarts algemeen

 • Vrouwen verwachten van de arts een deskundige en persoonlijke benadering (als vrouw en persoon en niet als iemand van een andere cultuur).(5)
 • Een mannelijke arts wordt meestal niet als barrière ervaren.(2)
 • Vrouwen verwachten van de arts degelijke informatie omtrent gebruik, werking en eventuele bijwerkingen van de verschillende anticonceptiva inclusief de hormoonvrije opties (zie NHG-richtlijn)(1,5)
 • Daarnaast is het belangrijk dat de huisarts de follow-up van anticonceptiegebruik in de gaten houdt: bij de start, bij switchen van middel en ook na een bevalling of abortus.

Culturele competenties van de huisarts: zie ook het onderwerp Cultuursensitief werken

 • Gebruik van informele tolken, zoals echtgenoot of familie, is onwenselijk en kan tot misverstanden leiden. Maak bij voorkeur gebruik van de tolkentelefoon of een sleutelpersoon of zorgconsulent met een migratie achtergrond.
 • Ook beeldmateriaal kan zeer ondersteunend zijn, zie thuisarts.nl, anticonceptievoorjou.nl of zanzu.nl.
 • Gebruik de terugvraagmethode om te checken of de patiënte begrepen heeft wat besproken is.
 • Wees je bewust van het feit dat er soms angst of schroom bestaat om dingen rechtstreeks te benoemen of te vragen.
 • Wees je ook bewust van het feit dat je als in Nederland opgeleide arts meer gewend bent directer over seksualiteit en anticonceptie te praten dan sommige patiënten met een migratie achtergrond.
 • Benadruk je beroepsgeheim.
 • Vrouwen verwachten vaak een lichamelijk onderzoek. Het niet uitvoeren hiervan kan opgevat worden als een gebrek aan deskundigheid. Het verdient daarom aanbeveling uit te leggen waarom een lichamelijk onderzoek niet altijd nodig is bij een anticonceptieconsult.
 • Een vertrouwensrelatie en kennis van de culturele achtergrond, geloof en sociale context is van belang, zodat een open gesprek gevoerd kan worden.
 • Wees nieuwsgierig: durf vragen te stellen zonder vooroordelen, blijf doorvragen tot de problematiek, de vragen en de wensen van de patiënte helder zijn.
 • Maak duidelijk dat patiënten over deze thema’s in de praktijk terecht kunnen, bijvoorbeeld door folders over anticonceptie in verschillende talen in de wachtkamer te leggen (zie voorlichtingsmateriaal)

Anamnese

 • Zie voor algemene anamnese bij anticonceptie NHG-richtlijn (1)
 • Ga niet uit van basiskennis over seksueel functioneren en anticonceptie
 • Vraag naar de bespreekbaarheid van seksualiteit en anticonceptie in haar relatie en met mensen in haar omgeving.
 • Ga na of er een verschil in kinderwens is tussen beide partners.
 • Check of de vrouw haar eigen keuze kan maken of dat zij dwang ervaart van haar haar partner, familie of omgeving.
 • Hou hierbij rekening met de vraag of de vrouw de anticonceptie geheim moet houden.
 • Vraag in welke mate de vrouw de verantwoordelijkheid voor anticonceptie wil delen met haar partner en betrek de man bij het consult.
 • Vraag naar het belang van regelmatige menstruatie.
 • Vraag naar zorgen over bijwerkingen en wees daarbij alert op mythen en misvattingen.

Behandeling

 • Conform de standaard.(1)
 • Voer een follow-up gesprek na een bevalling of doorverwijzing voor een abortus om anticonceptie te bespreken.

Voorlichting

 • Neem de tijd om anticonceptie goed uit te leggen. Ter illustratie kan thuisarts.nl, zanzu.nl, seksualiteit.nl of de anticonceptiekoffer gebruikt worden.
 • Geef algemene seksuele voorlichting.
 • Geef informatie over SOA preventie en bespreek de mogelijkheid van condooms.
 • zanzu.nl biedt informatie aan niet-Nederlandstaligen in 16 talen in tekst, beeld en geluid over seksuele gezondheid, zoals over het vrouwelijk en mannelijk lichaam, anticonceptie en zwangerschap. De site heeft een voorlees- en vertaalfunctie. Met behulp van een splitscreenfunctie kun je twee talen naast elkaar op een scherm zien
 • seksualiteit.nl is een website van Rutgers met een anticonceptiekeuzehulp die informatie geeft over de verschillende anticonceptiemiddelen en veel gestelde vragen
 • sense.nl biedt betrouwbare, complete en aantrekkelijke informatie over seksualiteit, anticonceptie en zwangerschap voor jongeren tot 25 jaar, maar is zeer informatief voor patiënten van alle leeftijden
 • Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit biedt onder meer informatie over seksualiteit, anticonceptie, onbedoelde zwangerschap en abortus op rutgers.nl en specifiek over anticonceptie op https://rutgers.nl/themas/anticonceptie/
 • thuisarts.nl/ikwilnietzwangerworden biedt meerdere keuzekaarten voor anticonceptie in het algemeen en specifiek na zwangerschap of zonder hormonen
 • Gratis te downloaden (of tegen kostprijs te bestellen) zijn de volgende producten:
 1. NHG-richtlijn Anticonceptie versie 2.4 2020. Available from: https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/anticonceptie#volledige-tekst-belangrijkste-wijzigingen
 2. van den Akker AC, Decat P. Anticonceptie bij patiënten met een migratieachtergrond: Hoe kan de huisarts de therapietrouw verbeteren? Huisarts Nu. 2017;46(6):274–8.
 3. Sarah Braem, dr. Alexis Dewaele. De reproductieve gezondheid van vrouwen behorend tot een Marokkaanse of Turkse Etnische Minderheid (MTEM). 2011 Jan.
 4. Alomair N, Alageel S, Davies N, Bailey J V. Factors influencing sexual and reproductive health of Muslim women: A systematic review. Reprod Health [Internet]. 2020 Mar 5 [cited 2023 Nov 25];17(1):1–15. Available from: https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-020-0888-1
 5. Pruijssers Lizzy, Vijlbrief Afiah, Van der Vlugt Ineke. Motieven en factoren om geen betrouwbare anticonceptie te gebruiken onder vrouwen van 18 tot 30 jaar met een migratieachtergrond. 2022.
 6. Pharos. Eritrese vrouwen in de geboortezorg: van conceptie tot kraamperiode. 2018. p. 1–48.
 7. Raben LAD, Van Den Muijsenbergh METC. Inequity in contraceptive care between refugees and other migrant women?: a retrospective study in Dutch general practice. Fam Pract. 2018 Jul 23;35(4):468–74.
 8. Davidson N, Hammarberg K, Romero L, Fisher J. Access to preventive sexual and reproductive health care for women from refugee-like backgrounds: a systematic review. BMC Public Health. 2022 Dec 1;22(1):1–37.
 9. Kerckhofs A. Misvattingen en barrieres bij Marokkaanse vrouwen over anticonceptie. 2017.
 10. IGJ. Jaarrapportage 2022 Wet afbreking zwangerschap. 2022.
 11. van der Vlugt I, Rutgers. Achtergronddossier Abortus. 2022.

anticonceptie, zwangerschap, abortus, iud, spiraal