1.  De meest relevante punten

 • Migranten zonder verblijfsvergunning of ongedocumenteerden hebben geen geldige verblijfsvergunning.
 • Zij hebben recht op reguliere huisartsenzorg, ook als zij dit niet kunnen betalen.
 • Oninbare huisartsenrekeningen worden voor 80% vergoed door Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ).
 • Let op! Per 1 januari draagt Zorginstituut Nederland uitvoering regelingen zorg voor illegalen en ongedocumenteerden over aan CAK.  Meer informatie
 • In Nederland leven naar schatting zo’n 97.000 migranten zonder geldige verblijfsvergunning: illegalen of ongedocumenteerden.
 • Zij hebben een slechtere gezondheid, met name veel:
  • stress gerelateerde klachten
  • tandheelkundige problemen
  • ongewenste zwangerschappen
  • seksueel en huiselijk geweld
  • TBC en hepatitis B en C
 • Veelal hebben zij geen vaste huisarts.
 • De drempel naar medische zorg is hoog t.g.v. onbekendheid met het Nederlandse zorgsysteem, onwetendheid over hun recht op zorg en uit angst voor aangifte bij de politie.
 • Zij kunnen geen ziektekostenverzekering afsluiten, maar hebben wel recht op alle medische zorg die ook aan anderen verleend zou worden (dit wordt medisch noodzakelijke zorg genoemd):

De Commissie Medische zorg aan (dreigend) uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale vreemdelingen (van de KNMG, LHV, Pharos, NVvP, Orde van Medisch Specialisten) adviseert: “Artsen bieden passende en verantwoorde zorg door dezelfde richtlijnen, protocollen en gedragsregels van de medische en wetenschappelijke beroepsorganisaties te gebruiken als bij reguliere zorg”. http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/webshop/product/38/rapport-arts-en-vreemdeling

 • Sinds 2009 wordt de zorg aan migranten zonder verblijfsvergunning die zij zelf niet kunnen betalen vergoed via Zorginstituut Nederland. Huisartsen krijgen 80% per consult vergoed (passantentarief). Declaratieformulieren vindt u op www.zorginstituutnederland.nl/verzekering/onverzekerbare+vreemdelingen (zorg aan onverzekerbare vreemdelingen).
 • Het Zorginstituut Nederland verwacht wel van de zorgverlener dat hij de kosten eerst op de patiënt zonder verblijfsvergunning probeert te verhalen, doch de meeste migranten zonder verblijfsvergunning kunnen dit niet betalen. Vragen om betaling schrikt migranten zonder verblijfsvergunning af en hindert daarmee therapietrouw.
 • Per regio is door Zorginstituut Nederland een apotheek en een ziekenhuis gecontracteerd. Alleen de door hen verstrekte medicatie en zorg aan illegalen wordt vergoed: zie de lijst op www.zorginstituutnederland.nl/verzekering/onverzekerbare+vreemdelingen (zorg aan onverzekerbare vreemdelingen).
 • Spoedeisende hulp, door zowel gecontracteerde ziekenhuizen als niet gecontracteerde ziekenhuizen, wordt voor 80% vergoed.
 • AWBZ gerelateerde zorg (GGZ, verpleeghuizen etc.) en verloskundige hulp wordt voor 100% vergoed.
 • Tandheelkundige zorg boven de 21 jaar wordt niet vergoed, evenmin als medicatie en hulpmiddelen die niet onder het basispakker vallen of zorg via de WMO.
 • U kunt deze patiënten gewoon opnemen in uw HIS – zonder verzekeringsnummer.
 • Veel migranten zonder verblijfsvergunning hebben geen vast adres of dit adres dient geheim te blijven. Het is dan ook mogelijk hen in te schrijven op het adres van de vrijwillige ondersteuningsorganisatie.
 • Informeer de patiënt expliciet over uw beroepsgeheim. Deze patiënten zien vaak af van zorg vanwege de angst dat hun persoonsgegevens doorgegeven worden aan derden.
 • Verwijs illegale patiënten zo nodig  naar een door Zorginstituut Nederland gecontracteerd ziekenhuis of apotheek, zie de lijst op www.zorginstituutnederland.nl/verzekering/onverzekerbare+vreemdelingen (zorg aan onverzekerbare vreemdelingen).
 • Vermeld bij verwijzing op het recept c.q. de verwijsbrief dat de patiënt onder de regeling van Zorginstituut Nederland valt.
 • Als het adres van de patiënt vermeld staat op het recept , labformulier of verwijzing krijgt de patiënt een rekening thuis met driemaal een aanmaning. Instrueer patiënten met geringe financiële middelen  zo nodig de rekeningen terug te sturen met de vermelding dat hij niet in staat is om te betalen en de zorgverlener een beroep kan doen op de regeling van Zorginstituut Nederland.
 • Vanwege frequent voorkomende problemen na verwijzing, is het vaak beter om uw assistente de afspraak te laten maken. Zo nodig kunt u de specialist eraan herinneren dat ook migranten zonder verblijfsvergunning recht hebben op alle medisch noodzakelijke zorg, dus alle gangbare zorg.
 • Probeer afspraken te maken met lokale tandartsen over het verlenen van tandheelkundige zorg.
 • In de meeste steden zijn ondersteuningsorganisaties die kunnen helpen met huisvesting en juridische procedures: zie www.stichtinglos.nl.
 • ICPC code Z04.02 voor problemen t.g.v. illegaal verblijf
 • Zie ook tolken en zie ook taalbarrière, anderstaligen op het spreekuur

Ggz-brochures in diverse talen (elke brochure bevat een Nederlandse vertaling)

• Waar kunt u hulp vinden voor uw psychische klachten?
Arabisch
Engels
Farsi
Frans
Somali
Sorani

• Langdurige stressklachten en wat u er aan kunt doen
Arabisch
Engels
Farsi
Frans
Somali
Sorani

• Als u last heeft van concentratieproblemen, nachtmerries, angst, somberheid…
Arabisch
Engels
Farsi
Frans
Somali
Sorani

Illegaal, Illegalen, ongedocumenteerd, ongedocumenteerden, CVZ-regeling, regeling Zorginstituut Nederland, medisch noodzakelijke zorg, verzekering, vreemdeling, onverzekerden, migranten zonder verblijfsvergunning